การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Proceedings
Download
Award

ประกาศรางวัลบทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม
และรางวัลบทความวิจัยชมเชย ทุกท่าน

News Update

QR ZoomNCLIST

เข้าร่วมการประชุมรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 8:30 - 12:00 น.
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4524804554

Link Zoom
Digital Badge

วิธีการรับ Digital Badge

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
(Link แบบฟอร์มลงทะเบียนใน Zoom Meeting ช่วงเช้า)

2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
(Link แบบสอบถามใน Zoom Meeting ช่วงบ่าย)

Keynote Speaker 1 - 2

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker

Online 22 ก.ค. 2565

Keynote Speaker 3 - 4

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker

Online 22 ก.ค. 2565

สามารถติดตามข่าวสารทาง Facebook Page ได้ที่ : nclist2022

Facebook Page
จุดมุ่งหมาย

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ

ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และเทคโนโลยี ไปสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของสังคม

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตร

การลงทะเบียนเข้าร่วม