การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุดมุ่งหมาย

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ

ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และเทคโนโลยี ไปสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  |  3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST)
NCLIST 2022

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 | 3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST)

กำหนดจัดงานในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference) โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- รับบทความฉบับเต็ม วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565
- ตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายใน 22 มิถุนายน 2565
- ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 26 มิถุนายน 2565
- เผยแพร่ใน Proceedings ภายใน 2 สิงหาคม 2565

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ (Template)

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตร

การลงทะเบียนเข้าร่วม