การชำระเงินค่าลงทะเบียน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุม

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน

ประเภทการลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ชำระค่าลงทะเบียนปกติ
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

สถาบันเครือข่าย

สถาบันอื่น ๆ

ทุกสถาบัน

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลทั่วไป

1,800 บาท

2,000 บาท

2,500 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา

1,300 บาท

1,500 บาท

1,800 บาท

 

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : มจธ.-บริการวิชาการ
เลขที่บัญชี : 330-1-16927-2
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : ถนนประชาอุทิศ
 

การส่งหลักฐานการชำระเงิน (กรณีเป็นนักศึกษาโปรดแนบหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา)

1. คลิก https://forms.gle/wBmyE7gkxLvBuuDj6
2. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน
 

การส่งใบเสร็จรับเงิน

1. ใบเสร็จรับเงินจะออกให้ตามข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนกรอกมาใน Google Form
2. การจัดส่งใบเสร็จรับเงินจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ผู้ลงทะเบียนกรอกมาใน Google Form